Lesreglement tennisschool Nieuw Marlot

Lesreglement tennisschool Nieuw Marlot

De lestarieven van Tennisschool Nieuw Marlot zijn op aanvraag.

Algemene voorwaarden en lesreglement Tennisschool Nieuw Marlot

1. Opdracht

Cursist verstrekt de opdracht door via de website www.nieuwmarlot.nl de aanvraag te hebben gedaan (middels button versturen) en de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd.

2. Verplichtingen Tennisschool Nieuw Marlot

2.1 TNM verplicht zich tegenover de opdrachtgever tot het volgende:

• continuïteit van de lessen m.b.t. lestijd en lesweken
• verzorging van het benodigde lesmateriaal voor kinderen en volwassene

2.2 Trainers van TNM kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures. TNM heeft een ongevallen verzekering gesloten dat voorziet in eenmalige uitkering bij blijvend letsel of overlijden ten gevolge van een ongeval op de tennisbaan.

3. Algemene cursus informatie

3.1 Een cursus bestaat uit standaard 20 lessen of anders individueel overeengekomen

3.2 De minimale lesduur is  50 minuten of anders individueel overeengekomen.

3.3 Indien een groep niet volledig gevuld kan worden, blijven de tarieven onveranderd voor de groep. Er kunnen gedurende de lesperiode wijzigingen worden aangebracht om tot het maximale aantal van de groep te komen.

4. Uitval en inhalen van lessen

4.1 Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. Bij twijfel kunt u altijd contact op te nemen met de trainer. De trainer beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan vinden. Voor indoor lessen geldt dat deze altijd doorgaan.

4.2 Lessen die uitvallen door onwerkbaar weer (regen, vorst of sneeuw) of onbespeelbare banen of die vallen op een algemeen erkende feestdag worden er 2 van ingehaald door Tennisschool Nieuw Marlot, De overige lessen die uitvallen zijn voor rekening van de klant.

4.3 Een door regen afgebroken les wordt beschouwd als gegeven. Een door regen geannuleerde les, voordat deze is aangevangen, wordt in 50% van de annuleringen ingehaald (richtlijn knltb). Indien de indoor tennishal vrij is wordt de les verschoven naar de indoor hal. Indien cursist het niet wenselijk vindt te wijzigen van type ondergrond dan wordt de les beschouwd als gegeven.

4.4 Groepslessen kunnen niet worden ingehaald. Wel kan door een gelijkwaardige vervang(st)er worden deelgenomen.

4.5 Lessen die niet kunnen doorgaan vanwege COVID-19 worden in principe niet ingehaald, wel komt Tennisschool Nieuw Marlot met een zo goed mogelijke oplossing.

4.6 In geval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. volgt geen restitutie van het lesgeld.

4.7 In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk uw lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau en altijd in onderling overleg met de trainer.

5. Honorarium en kosten

5.1 De kosten van het uitvoeren van de opdracht zijn gebaseerd op de tarieven zoals vermeld op www.nieuwmarlot.nl . De werkzaamheden worden in rekening gebracht voor aanvang van de lessen reeks en dienen voldaan te worden voor de eerste tennisles. Cursist heeft hiermee akkoord gegaan door bij inschrijving de voorwaarden te accepteren.

5.2 Er zullen door TNM geen additionele kosten in rekening worden gebracht

5.3 TNM geeft uitsluitend les aan leden van HLTC Marlot. Door de algemene voorwaarden te accepteren zegt cursist toe zich voor de aanvang van de tennislessen reeks zich te hebben aangemeld als lid van HLTC Marlot of dit inmiddels al te zijn. LET OP: indien de cursist de lessenreeks voortijdig af te breken of in de toekomst geen lessen meer af te nemen impliceert dit niet dat het lidmaatschap wordt beëindigd. Cursist dient zijn lidmaatschap separaat te beëindigen.

6. Betaling

6.1 Bij inschrijving verplicht u zich tot betaling van de lesgelden. Bij voortijdige dan wel tussentijdse afmelding zal er geen restitutie gegeven worden. Betaling van de verschuldigde lesgelden zal plaatsvinden aan de hand van een toegezonden factuur.

6.2 Betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum of zoveel eerder als is overeen gekomen.

6.3 Bij niet tijdige betaling van de lesgelden zal een incassotraject volgen.